Hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilon:

Người nhập khẩu đã có khai báo về việc nhập khẩu túi ni lông để đóng gói sản phẩm nhưng đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thì người nhập khẩu phải kê khai, n

https://hoanghapro.com/tui-nilon-san-pham-bao-bi-dong-goi-hang-dau

Ngày 6 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11897/BTC-CST hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilong không sử dụng hoặc sử dụng không hết để đóng gói sản phẩm.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp người nhập khẩu đã có khai báo về việc nhập khẩu túi ni lông để đóng gói sản phẩm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thì người nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết đó và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 Việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường được thực hiện như sau:

- Túi ni lông được nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công để xuất khẩu: người nhập khẩu thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với số lượng túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết nêu trên tại cơ quan hải quan. Thời điểm kê khai, nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Túi ni lông được nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh: người nhập khẩu thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng túi ni lông nhập khẩu không được sử dụng hoặc sử dụng không hết nêu trên tại cơ quan thuế nơi người nhập khẩu có trụ sở chính. Cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đồng thời gửi kèm bản chụp hồ sơ nhập khẩu tới cơ quan thuế nơi người nhập khẩu có trụ sở chính để xử lý theo quy định. Người nhập khẩu thực hiện kê khai, nộp thuế theo tháng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Trước đây, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2013 và Công văn số 7847/BTC-CST ngày 18 tháng 6 năm 2013 liên quan đến vấn đề này (xem bài “Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường túi nilong bao bì đóng gói hàng hóa”, “Không hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì nilon hao hụt” trên Cổng thông tin doanh nghiệp). (Quang Vinh)

Viết bình luận